JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page. Seminarier | Informatik, Umeå universitet
Tid: Wednesday 2008-11-05, 13:15-15:00
Plats: MIT-huset, MA226

Filip Fors, Dept. of Sociology: Lyckoforskningen - Ett framväxande forskningsfält

Vad lycka är för något, vilken plats lyckan har i det goda livet, samt vilken roll den bör spela inom moralen och politiken har diskuterats flitigt genom filosofihistorien. Lyckans plats inom samhällsvetenskapen har dock varit relativt undanskymd historiskt sett. Under de senaste decenniet har emellertid lyckoforskningen (happiness studies) rönt allt större uppmärksamhet. Seminariet syftar till att ge en introduktion till detta växande forskningsfält samt öppna upp för en diskussion om lyckoforskningens framtid inom samhällsvetenskapen. Exempel på frågeställningar som kommer att beröras är: Inom vilka samhällsvetenskapliga discipliner bedrivs lyckoforskningen? Hur relaterar den till övrig välfärdsforskning? Med vilka metoder kan lycka mätas? Vilka individfaktorer samvarierar med lycka? Skiljer sig olika länder ifrån varandra vad gäller uppmätt lycka? Om så är fallet, vad det beror det på?

Välkomna!
John Waterworth

Utskriftsversion

Sidansvarig: Torbjörn Nordström
2008-09-16