JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page. Seminarier | Informatik, Umeå universitet
Tid: Wednesday 2004-04-07, 13:15-15:00
Plats: MIT-huset, MC 413

Mikael Wiberg, Informatik: Towards a new research agenda: Behaviour-Modeled Interaction Design & Interaction Foraging

Under de senaste åren har relationen mellan grundforskning och tillämpad forskning diskuterats inom vårt ämne. Vidare har det vid ett flertal tillfällen diskuterats vilken roll design av prototyper kan eller inte kan fylla i förhållande till en forskningsprocess.

Under detta seminarium kommer jag att presentera ”Behaviour-Modeled Interaction Design” (BMID) som ett alternativt metodologiskt angreppssätt för att bedriva forskning inom Informatik och HCI där den grundläggande idén är att IT och IT-design är varken ett studieobjekt i sig eller ett resultat av en forskningsprocess, utan snarare en viktig metodologisk del av forskningsprocessen. Ett huvudargument för BMID kommer att vara att denna metod sammanför tillämpad designorienterad forskning med grundforskningsfrågor där design av prototyper spelar en betydande roll för att nå kunskap om världen. BMID är således en designcentrerad och teoriorienterad metod snarare än en enbart designorienterad metod.

BMID-metoden kommer att presenteras och sättas i relation till metoder som t.ex. User-Centered Design. Vidare kommer jag att presentera på vilka sätt som BMID kan: 1) bidra till grundforskning inom vårt ämne, 2) bidrag till tillämpad forskning inom vårt ämne, samt 3) genom design av IT-prototyper överbrygga dessa två inriktningar.

För att exemplifiera vilken typ av resultat som en BMID-studie kan leda till, samt hur BMID kan appliceras, kommer jag därefter presentera en reflektion kring, och tolkning av, min egen samt pågående internationell forskning kring interaktionsteknologi under begreppet ”Interaction Foraging” där jag söker utröna vilka mekanismer och vilken ekonomi som ligger till grund för mycket av dagens interaktionsteknikutveckling och dess användning. Baserat på en förståelse av dessa underliggande mekanismer kommer jag slutligen måla upp dess teoretiska-, empiriska- samt designorienterade implikationer för pågående forskning inom detta område.

Välkomna!
Daniel Skog

Utskriftsversion

Sidansvarig: Torbjörn Nordström
2004-03-22